Beiratkozás
ÉRTESÍTÉS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL!

 
Tisztelt Szülők!


A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé:

Óvodai beíratás ideje a 2019/2020 nevelési évre:
2019. május 13-15.          
Mindhárom napon 8-16 óra között.

Beiratkozás helye:
Nyitnikék  Óvoda 2858 Császár  Kossuth utca 120.

Az óvoda felvételi körzete: Császár község közigazgatási területe.

Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2019/2020-as nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
A nevelési év 2019. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,

Az óvoda azon sajátos nevelési igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelését és oktatását is folytatja, akik nevelése és oktatása csoportokba történő integrálás formájában történik. Bővebb információ az óvodavezetőtől kérhető!

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt) 8.§.(2) bekezdés értelmében:
A gyermek abban a nevelési évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától „legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A 2019-2020-as nevelési évben a 2016-ban születetteknek kötelező az óvodai beíratása, nevelése.
 A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!
A 2012. évi II. törvény 247.§ szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodában nem íratja be, szabálysértést követ el.
Értesítés a döntésről
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2019. június 14.
A jogorvoslati kérelmet a jegyzőnél lehet benyújtani.


                                                                                                                       Papp Mária s.k.
                                                                                                                       Intézményvezető